ЗАРЕЖДАНЕ
Възраст на децата
ПРОДЪЛЖИ
Настаняване Релакс зона Ресторант & Бар Специални оферти Активности Събития Забавления Галерия Контакти
ТЪРСИ
EN
BG BG | EN
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ
Пристигане
Напускане
Възрастни
Деца
ТЪРСИ

Политика за поверителност

Информация за нас

„ФЕНИКС МЕНИДЖМЪНТ" EООД (Терра Комплекс и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 201725391, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1404, бул. „България"№ 51А, ет.4, ап.11, Тел: 0882  777 979; e-mail: bookings@terracomplex.com

 

Информация за контакти в Терра Комплекс, относно опазване на личните данни на нашите клиенти

Феникс Мениджмънт ЕООД

гр. София, 1404, бул. „България"№ 51А, ет.4, ап.11

bookings@terracomplex.com

 

Нашият основен стремеж, при работа с лични данни

Терра Комплекс изисква Вашите лични данни с цел да предостави на Вас по-добри, по-качествени услуги.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

 

Как и защо използваме личните Ви данни

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме идентификационните Ви данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

 • установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, за да отговорим на подадени от Вас запитвания, резервации, оплаквания, предложения;
 • изготвяне на агрегирана статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти,
 • анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас;
 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
 • оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви;
 • проучваме и анализираме клиентско потребление на нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти;
 • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви данни, други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • задължения за предоставяне на информация на службите за сигурност, служба миграция, районни полицейски участъци
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

 

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас, изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги на Терра Комплекс.

Основни лични данни включват имена, пол и възрастова група, електронен адрес, телефонен номер. Същите могат да бъдат своевременно коригирани от вас във вече създаден профил на сайта на хотела или мобилно приложение.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Терра Комплекс. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, Терра комплекс няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

 

Какви данни обработваме :

данни за идентификация :

трите имена.

други данни:

 • лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер), пол, възрастова група;
 • електронна поща, писма, информация за заявките ви, оплаквания;
 • друга обратна връзка, която получаваме от вас;
 • видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността на място в общите хотелски части на Терра комплекс;
 • предпочитания за услугите, които ви предоставяме;
 • друга информация като:
  • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от Терра комплекс за идентификация на потребители;
  • данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството и мобилни приложениq;
  • информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
  • демографски данни, информация за домакинството, когато се съгласявате да участвате в наши проучвания, тегления на награди или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните продукти услуги;
  • други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с Терра комплекс и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница или мобилно приложение на Терра Комплекс); данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от Терра комплекс, включително и чрез социалните мрежи.

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставим съответните услуги.

 

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

За обработването на Вашите лични данни ние използваме частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги, за придаване на по-лично отношение към Вас, за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най-добрия възможен начин или за изчисляване. Този процес се нарича профилиране.

 

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, лицензирани софтуери, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с предоставянето на продуктите/услугите на Терра Комплекс, след приключване на престоя Ви в хотела, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от напускането Ви или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша рекламация пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Използване на данните Ви за целите на маркетинга (изпращане на електронен бюлетин по имейл, показване на персонализирани онлайн реклами) се прекратява с оттеглянето на предоставеното от Вас съгласие за това.

 

Лица, обработващи данни от името на Терра комплекс:

·         дружества събирачи и/или обезпечаващи вземанията - агенции за събиране на вземания, платежни институции, които чрез поръчителство или друг способ, осигуряват обслужване и събиране на вземания;

·         пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

·         дистрибутори и агенти на Терра комплекс, които действат като представители на дружеството, при продажбата на услуги и продукти;

·         лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка, маркетинг автоматизация и др.;

·         органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

·         доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;

·         банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;

·         охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с обработване на видеозаписите от обекти на Терра Комплекс и/или осигуряване на пропускателния режим в обектите;

Лица, обработващи данните от свое име

·         компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които уеб сървърът изпраща до Вашия браузър и се запазват локално на Вашия компютър. Бисквитката позволява на сървъра да идентифицира по уникален начин браузъра на всяка страница. Бисквитките не причиняват вреда на Вашия компютър и не съдържат вируси.
Ние използваме следните категории бисквитки на нашия уебсайт:

Категория 1: Абсолютно необходими бисквитки
Тези бисквитки са необходими, за да можете да се движите в уебсайта и да ползвате неговите функции. Без тях услуги, които сте заявили, като запаметяване на Вашите логин детайли или предоставяне на необходимите данни за резервация, не могат да бъдат осъществени.

Категория 2: Бисквитки за ефективност
Тези бисквитки събират информация за това как хората използват нашия уебсайт. Например, ние използваме бисквитки на Google Analytics, с помощта на които да разберем как потребителите идват на нашия сайт, разглеждат или ползват сайта ни, и да идентифицираме области, които можем да подобрим като навигация, резервационен процес и маркетингови кампании. Данните, съхранявани чрез тези бисквитки никога не разкриват лични данни, чрез които може да бъде установена самоличността Ви.

Категория 3: Функционални бисквитки
Тези бисквитки запаметяват Ваши избори като държава, от която посещавате сайта ни, език и параметри на търсене като брой гости, период на престой. Те могат да се използват, за да Ви предоставят по-приятно изживяване, приспособено спрямо избраните от Вас настройки.

Текущите версии на уеб браузърите предлага разширен потребителски контрол по отношение на разполагането и трайността на бисквитки от страна на сайтовете и от трети страни. Потърсете за „бисквитки“ в меню „Помощ“ на Вашия браузър за повече информация за функциите за управление на бисквитки, с които разполагате. Можете да активирате или деактивирате бисквитките чрез настройките на Вашия браузър. Можете да научите как да го направите и да откриете повече информация за бисквитките на www.allaboutcookies.org. Ако обаче изберете да деактивирате бисквитките във Вашия браузър, може да сте неспособен да завършите определени действия на нашия уебсайт или да се заредят правилно определени части от него. Ако имате нужда от повече информация за рекламите, базирани на интереси, включително как да изключите тези бисквитки, моля посетете http://youronlinechoices.eu/.

Google Анализ

Нашият уебсайт използва Google Анализ, което е услуга за уеб анализ, предоставена от доставчика на трета страна Google, Inc. (“Google”). Google Анализ се ползва с цел оценка как ползвате нашия уебсайт, съставяне на отчети за активността на уебсайта и други услуги, свързани с активността на уебсайта и интернет потреблението. Информацията, генерирана от бисквитката за Вашето ползване на уебсайта ни обикновено се предава на и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Този трансфер се покрива от сертификата Privacy Shield на Google и отделно споразумение за обработка на данни, което сме сключили с Google :
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg&ref_topic=2919631 (информация за Google Анализ и поверителността на данните).

 

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

·         информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

·         съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

·         информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

·         да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

·         да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

·         възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

·         възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

 

Право на ограничаване на обработването*:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

·         оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

·         обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

·         повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

·         сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни*:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

·         обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

·         обработването се извършва автоматично

Право на жалба*:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от Вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на Вашите данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

 

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове, мобилни приложения. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

 

Въпроси и отговори:

Какво представляват личните данни?

Лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Няколко примера за лични данни са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

Защо Терра комплекс събира моите лични данни?

За предоставяне на продукти и услуги, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения, както и за да предложим най-качественото комплексно обслужване.

В случай на нужда от разяснение или друга информация за моите лични данни, към кого мога да се обърна?

За контакт с Терра комплекс можете да използвате следният мейл адрес: bookings@terracomplex.bg

Съгласно кой закон се обработват моите данни и кой орган регулира това събиране и обработване?

Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Комисия за защита на личните данни. Повече информация за закона и работата на комисията можете да намерите на https://www.cpdp.bg/

С каква цел се събира моето съгласие за обработване на данни?

За предоставяне на по-качествено и по-пълноценно обслужване, за предоставяне на индивидуални оферти и предложения за подходящи за Вас услуги от Терра Kомплекс и наши партньори

Колко време е валидно това съгласие?

Съгласията нямат фиксирана валидност и се прилагат до тяхната промяна или оттегляне.

Кога мога да променя съгласието за обработване на личните ми данни?

Предоставените съгласия могат да бъдат променяни по всяко време. Промяната на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Терра Комплекс. Промяната на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Повече информация за обработване на личните Ви данни, може да получите на интернет страницата на Терра Комплекс, в съответните условия за услугата или други приложими и публикувани условия, политики и правила.

Тази „Политика за защита на личните данни“ е изготвена въз основа на действащото законодателство.

Изберете дата
Поръчки: 0, Общо цена: 0.00 лв. Цена: 0.00 лв. Преглед